Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Firma wprowadzana w ruch przy pomocy sił natury – podstawy odpowiedzialności

Firma wprowadzana w ruch przy pomocy sił natury – podstawy odpowiedzialności

Olej napędowy i opałowy


Z niedawnych informacji wynika, że dużo firm używa w swojej działalności Olej napędowy Nowy Dwór Gdański do codziennej działalności. Niewielu jednak posiada wiedzę, że zgodnie z przepisami prawa prowadzący we własnym zakresie działalność lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody np. pary itp. ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła w sytuacji siły wyższej albo z powodu z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie jest odpowiedzialna. Dodatkowo ustawodawca polski rozszerzył zasady odpowiedzialności na zasadzie ryzyka również na przedsiębiorców wytwarzające środki wybuchowe oraz na podmioty posługujące się takimi środkami.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka powoduje to, że osoba, która poniosła szkodę nie jest zobligowana udowadniać winy sprawcy. W takiej sytuacji wina jest domniemywana. Oczywiście nie jest to odpowiedzialność bezwzględna. Występują okoliczności powodujące brak odpowiedzialność takiej firmy. Mowa o przesłankach egzoneracyjnych. Do przesłanek tych zaszeregować możemy siłę wyższą. Siła wyższa występuje wtedy, gdy nikt nie jest w stanie przewidzieć skutków zdarzenia i nie ma wpływu na jego powstanie. Do sytuacji takich można zaliczyć np. powódź, trzęsienie ziemi. Następną z przesłanek egzoneracyjnych jest wyłączna wina poszkodowanego. W tym przypadku trudno obciążać odpowiedzialnością podmiot trzeci za działania, które poszkodowany spowodował i chciał je wykonać. Przykładowo właściciel samochodem napędzanym Olej opałowy Nowy Dwór Gdański nie będzie odpowiadał za szkodę spowodowaną osobie, która wpadła pod koła tego auta i chciała to uczynić. Są to więc sytuacje wyjątkowe, które odmiennie od uregulowania ustawowego nakazują zwolnienie firmy prowadzącej działalność w sposób opisany wyżej z ponoszenia odpowiedzialności za szkodę. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka uregulowana jest w art. 435 k.c..
place

Przeczytaj również w kategorii: olej-napedowy-i-opalowy

Jakim paliwem najlepiej ogrzewać dom jednorodzinny
Olej napędowy i opałowy

Czy spotkałeś się urządzeniem, które nie wykorzystuje żadnego nośnika energii lub innego sposobu dostarczania energii ? Pewnie, że nie. Ka...
Nowoczesne sposoby ogrzewania domów jednorodzinnych
Olej napędowy i opałowy

Olej opałowy to surowiec, który wspaniale może być stosowany do ogrzewania nie tylko wielkopowierzchniowych budowli, ale i może mieć zastosowani...FOOTER