Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Olej opałowy - czy należy płacić akcyzę

Olej opałowy - czy należy płacić akcyzę

Olej napędowy i opałowy


Olej opałowy to temat która niewielu wydaje się skomplikowana. Okazuje się jednak, że brak wiedzy dotyczącej odpowiedniego stosowania takiego oleju i związanych z tym podatków, które są płacone w przypadku działalności gospodarczej może prowadzić do istotnych następstw. Przykładem może być postępowanie rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w 2009 roku, w której sąd wydał wyrok nakazujący danemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usługowemu z Ostródy uiszczenie podatku właściwego olejom napędowym. Postępowanie polegało na zaskarżeniu przez przedsiębiorstwo z Ostródy decyzji organów podatkowych, wskazujących zapłatę podatku określonego dla oleju napędowego, pomimo użycia oleju opałowego w Ostródzie. W myśl stosownych zapisów ustawy o podatku akcyzowym, spożytkowanie oleju opałowego na cele napędowe prowadzi do powstania obowiązku uiszczenia akcyzy wg stawki właściwej dla paliw silnikowych. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależało od ustalenia, czy olej opałowy użyty przez podatnika do zasilenia agregatów chłodniczych w naczepach samochodowych został zużyty do celów opałowych, czy też do celów napędowych. W tym pierwszym przypadku mogłaby znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla olejów opałowych, w tym kolejnym – dla paliw silnikowych. Ważne jest tutaj, iż ani przepisy Unii Europejskiej ani prawo krajowe nie czynią dokładnego rozróżnienia na paliwa silnikowe i paliwa do ogrzewania, nakazując w związku z tym, zastosowanie stawek podatkowych w zależności od tego w jaki sposób paliwo to jest faktycznie wykorzystane. W rzeczywistości bowiem,celem zużycia paliwa było napędzenie ruchu silnika spalinowego, a nie wytworzenie ciepła. Na fakt ten nie ma wpływu to, iż energia, która została wypracowana przez silnik została użyta do napędzenia innego urządzenia, którego z kolei rolą było utrzymanie ustalonej temperatury. W niniejszej sprawie, olej opałowy z Ostródy wykorzystany został przez wspomniane przedsiębiorstwo z siedzibą w Ostródzie do napędu agregatów chłodniczych czyli niezgodnie z jego właściwym przeznaczeniem. Sąd wydał wyrok, mówiący, że organy kontroli podatkowej wskazując firmie uiszczenie określonego podatku, postąpiły prawidłowo. Zgodnie z prawem, a konkretnie zapisów ustawy o podatku akcyzowym,zużycie oleju jakim jest olej opałowy do celów napędowych powoduje powstanie obowiązku zapłacenia akcyzy wg stawki, która jest właściwa dla paliw silnikowych.

place

Przeczytaj również w kategorii: olej-napedowy-i-opalowy

Państwo polskie traci wiele pieniędzy z powodu unikania akcyzy przez podmioty stosujące olej napędowy.
Olej napędowy i opałowy

Olej napędowy i olej opałowy różnią się od siebie nieznacznie składem chemicznym. W związku z tym, wielu kierowców stosuje go w silnikach die...
Giżycko - jedno z najpiękniejszych miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim.
Olej napędowy i opałowy

Giżycko powstało w drugiej połowie XVI stulecia, wtedy to bowiem książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern-Ansbach wystawił pierwszy przywil...FOOTER