Olsztyn - Katalog firm i instytucji

Olsztyn - Katalog firm i instytucji

katalog.olsztyniak.pl


WARSZAWA WEATHER
Sąd odmawia prawa do ubezpieczenia pracownicy w ciąży.

Sąd odmawia prawa do ubezpieczenia pracownicy w ciąży.

Prawo i podatki


W omawianej sprawie organ rentowy stwierdził, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia wskazanego w administracyjnej decyzji
W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że pracownica zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od wskazanego w decyzji momentu, wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizując czy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem doszło do faktycznego zawarcia umowy o pracę uzyskał wyjaśnienia płatnika mówiącego o tym, że zatrudnienie tego pracownika na nowo utworzonym stanowisku księgowej było spowodowane koniecznością rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości w związku z przekroczeniem określonych przychodów. Zatrudniona posiadała odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Pracę wykonywała w siedzibie pracodawcy , przy korzystaniu z programu komputerowego, który nie wymagał podpisu .Praca była świadczona z dala od innych pracowników. Po przejściu na zwolnienie lekarskie zakres jej pracy został ponownie przejęte przez pracodawcę. ZUS zwrócił również uwagę, że zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy zostało wystawione dopiero później, tj. gdy, pracownica była już osobą niezdolną do pracy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanął na stanowisku, iż zawarta pomiędzy stronami umowa o pracę miała na celu wyłącznie włączenie pracownicy do systemu ubezpieczeń, a nie prawdziwy zamiar świadczenia pracy. Zatrudnienie pracownicy, która bardzo szybko okazała się niezdolną do pracy, było spowodowane chęcią jej zabezpieczenia materialnego, bez chęci realizacji umowy, co powoduje, że umowa ta jest nieważną w świetle art. 83 § 1 k.c. jako zawartą dla pozoru i jako taka nie wywołuje skutków wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Pracodawca i pracownica wnieśli odwołanie od decyzji ZUS żądając jej zmiany poprzez ustalenie, iż pracownik, będąc pracownikiem u pracodawcy podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Strony wnieśli także o ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji.

Odwołujący podnieśli, iż stosunek pracy był na prawdę świadczony zgodnie z kp; ubezpieczona codziennie przychodziła do biura i realizowała zlecone jej zdania. Podpisywała również karty szkolenia oraz listy obecności. Zaprzeczyli jednocześnie, iż zawarcie stosunku pracy było podyktowane tylko objęciem ubezpieczonej ubezpieczeniem społecznym.

Sąd Okręgowy oddalił odwołanie pracodawcy i pracownika. pracodawca do prowadzenia działalności gospodarczej zatrudniał średnio dwie osoby do obsługi stacji paliw na podstawie umów cywilnoprawnych; nie zatrudniał pracowników na podstawie umów o pracę.

Sąd Okręgowy stwierdził, iż w niniejszej sprawie bezspornym było, iż płatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i legitymuje się statusem pracodawcy w świetle przepisów kodeksu pracy (art. 3 k.p.). Nikt również nie kwestionował, iż pomiędzy stronami doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy. W ocenie Sądu Okręgowego stosunek pracy zawarty został dla pozoru, co znalazło potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym na przykład analizie zeznań świadków i ubezpieczonych.
Sąd Okręgowy ocenił, że wbrew oświadczeniom pracownicy zawierając umowę o pracę doskonale wiedziała, iż jest w ciąży, co dokumentuje uzyskana dokumentacja z Poradni Ginekologicznej. Sąd I instancji uznał tą dokumentację za wiarygodną.
Sąd I instancji podkreślił również, że celowość nawiązania stosunku pracy z pracownicą dyskredytuje głównie fakt, że nie miała ona kwalifikacji ani doświadczenia do pracy na takim stanowisku.
Masz problem z ZUS - prawnicy z serwisu prawny24.pl pomogą online - porady prawne online.
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Porady prawne online są nową porad prawnych
Prawo i podatki

Porady prawne to idealne rozwiązanie dla ludzi ,którzy chcą, chcących, pragnących zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne.

Jak długo czeka s...

Porady prawne online to idealne rozwiązanie dla każdego Klienta!
Prawo i podatki

W obecnych czasach usługi prawne wstąpiły na wyższy poziom. W odróżnieniu do lat osiemdziesiątych ze świecą szukać adwokata, który nie korz...FOOTER